ἄδηλον
Καλλιόπης Ὀρφῆα καὶ Οἰάγροιο θανόντα
ἔκλαυσαν ξανθαὶ μυρία Βιστονίδες:
στικτοὺς δ᾽ ᾑμάξαντο βραχίονας, ἀμφιμελαίνῃ
δευόμεναι σποδιῇ Θρηίκιον πλόκαμον:
καὶ δ᾽ αὐταὶ στοναχεῦντι σὺν εὐφόρμιγγι Λυκείῳ
ἔρρηξαν Μοῦσαι δάκρυα Πιερίδες,
μυρόμεναι τὸν ἀοιδὸν ἐπωδύραντο δὲ πέτραι
καὶ δρύες, ἃς ἐρατῇ τὸ πρὶν ἔθελγε λύρῃ.

(qui la fonte dell’epigramma)

***

(ciò che è oscuro, nascosto, misterioso)

La morte di Orfeo, figlio di Calliope e Eagro,
piansero infinitamente i Bistonidi biondi;
si insanguinarono le braccia macchiandole, e di nerissima
cenere impregnarono la chioma Tracia;
e le stesse Muse della Pieria proruppero in pianto
insieme ad Apollo Liceo dalla bella lira che si lamentava
e versando lacrime piansero il cantore anche le pietre
e le querce, che prima ingannò con la dolce lira.

(Trad. di Luca Mignola)